Prof. Dr. Ömür Ceylan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI - TÜRK EDEBİYATI
 • Doktora TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Üniversite TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDBİYATI
 • Lisansüstü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK EDEBİYATI

Akademik Özgeçmiş


 • CEYLAN ÖMÜR,ERSAL MEHMET,Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Arşivi Yazma Eserler Kataloğu I, ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2019, 173 208
 • CEYLAN ÖMÜR,ERSAL MEHMET,Topuz Baba’dan Ali Koç Baba’ya Alvanlar Köyündeki Alevilik Üzerine Yeni Belge ve Bilgiler, ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2018, 39 134
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kanuni Sultan Süleyman’a Yazılan Kasideler”, AKM Bilge, 2017
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tasavvuf ve Türk Şiir Dilinde ‘Derin Yapı’”, Türkiz, 2013
 • CEYLAN ÖMÜR,“Is Attâr’s Fotovvatnâme in Istanbul...?”, Bilig, 2013, 71 94
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ben Seni Unutmam En Son Nefeste”, Türk Edebiyatı, 2011
 • CEYLAN ÖMÜR,“Eski Şiir Baharlarının Ardından”, Bizim Kent, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Büyüyen Gölgeler Yüzyılı”, Journal Of Turkısh Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“İnsana Dair Bir Hasbihal”, Muradiye, 2009
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kenâd’ Sözü Üzerine”, Journal Of Turkısh Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2009
 • CEYLAN ÖMÜR,.“Aşk Harâblıklar Sever”, Keşkül, 2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şi’r-i Kadîmin Rüzgârıyla, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı”, Çankırı Araştırmaları, 2008, 137 140
 • CEYLAN ÖMÜR,“Martı mı Dediniz?!”, Yüzakı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ehl-i Beytin Gamhâneleri”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Divanlar Üstüne –Eleştiriler-”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şeyh Galib Tavla Bilir miydi?”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Fars Edebiyatı Karşısında Bir Osmanlı Aydını. Muallim Naci”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tapduk Eşiğinde Bir Gece”, Kültür (Yunus Emre Özel Sayısı), 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yâr Eşiği Cân Beşiği”, Keşkül, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Demir Kanatlı Güvercin”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Diclede Dirilen Çığlık Hallac-ı Mansur”, Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ölümün Unutulan Adı Veba”, Dergah, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Geceye Gizlenen Alın Yazıları”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Zülüf Dökülmüş Yüze”, Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kızıl Yakut”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Bahtı Uyanan Şehir Bakü”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Külhanla Gülşen Arasında", Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Attar Rafındaki Mucize", Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Nabza Göre Melodi”, Kültürel-İstanbul Kültür Üniversitesi, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Lale-i Vefa”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Noktanın Sırrı”, Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Taşranın Altın Çiçeği Safran”, Osmanlı Tarihi Araştırmaları XXVI, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Bülbülüz Gülistansız Olmazız”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Hayal Şehir”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Sözde Şeyhler", Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Aşkın Ateşle İmtihanı: Semender”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Biraz Kül Biraz Duman”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Önce Aşk Vardı”, Keşkül, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Eski Zaman Dilencileri”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Söz Tezgâhının Demir Leblebileri: Tasavvufî Şiirler ve Geleneksel Yaklaşıma Dâir”, Yasak Meyve, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,"Asya’nın Aşk Ufukları”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,"Asya’nın Aşk Ufukları”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tıbba Aşka ve Şiir’e Dâir”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Sûfî Diliyle Aşk”, Keşkül, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Avrupa’da Aforoz Edilen Türk Tedavisi”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Modern Çağın Pagan Kabusları”, Berceste, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Klâsik Türk Şiiri’nde Turna’ya Dâir”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Mustafa Azbi Baba ve Murgnâme Kasidesi”, Journal Of Turkısh Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR,“Nüsha”, AKM Bilge, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Edebiyatımızın En Önemli Metinlerinden Kitâbü’l-Envâr’ın Yayını Üzerine”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2001
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kuveyt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2000
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kadeh Duâsına Dâir”, Dergâh, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,“Âsaf Dîvânında 1897 Türk-Yunan Harbi”, TDAV Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ayak Üzerine”, TKAE Türk Kültürü, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,“Dînî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme”, İlmi Araştırmalar, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,Divan Şiirinde Emniyet ve Asayiş Görevlileri: Muhtesib, Şahne, Ases”, Tarih ve Medeniyet, 1996
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kahve Yemenden Gelir”, TKAE Türk Kültürü, 1995
 • CEYLAN ÖMÜR,"Hânedânda Bir Âsî: Dâmâd Mahmûd Celâleddin Paşa”, S.105, Eylül 1995., TDAV Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1995
 • CEYLAN ÖMÜR,“Destanlar Burcunda Eski Türk Edebiyatı Unsurları”, Türk Yurdu, 1995
 • CEYLAN ÖMÜR,Klasik Türk Şiirinde Mogol/Mogolçin,Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu,01.06.2018 07.06.2018, 01.05.2018
 • CEYLAN ÖMÜR,Türkiyede Dinî Tasavvufi Halk Edebiyatı Çalışmaları : Tepsitler, Değerlendirmeler, Öneriler,Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı,16.09.2011 17.09.2011, 28.12.2017
 • CEYLAN ÖMÜR,Bektaşi Diliyle Kadın Müdafaası,ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VEEDEBİYATINDA “KADIN” SEMPOZYUMU,04.05.2017 06.05.2017, 12.12.2017
 • CEYLAN ÖMÜR,“Anadolu Sufisini Tanıma Kılavuzu I: Garibname’yi Bir Sufi Portresi Olarak Okumak”,Aşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu,01.10.2013 02.10.2013, TÜRKİYE, 01.01.2015
 • CEYLAN ÖMÜR,“İki Zaman Arasında: Klasik Şerhlerinden Hareketle Hacı Bayram-ı Veli’yi Yeniden Okuma Denemesi /In Between Two Epocs: Re-reading Hacı Bayramı Veli In Light of His Classical Commentary",Hacı Bayram-ı Veli Uluslararası Sempozyumu,14.12.2012 16.12.2012, 01.01.2014
 • CEYLAN ÖMÜR,“Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Yenilenme”,Türkiye Özel Okullar Birliği IX. Antalya Sempozyumu,28.01.2010 30.01.2010, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Anadili Öğretiminde Özgüven Sorunu”,Türkçe Öğretiminin Sorunları Ulusal Sempozyumu,17.04.2010 18.04.2010, TÜRKİYE, 01.11.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yaşayan Osmanlı Tebessümü: Cem Dilçin ve Mizahi Şiirleri”,Ulusal İletişim Kongresi,13.05.2010 15.05.2010, TÜRKİYE, 01.10.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tükenmeyen Gelenek Geleneksel Tüketim: Tasavvuf, Edebiyat ve Terminoloji Sorunu Üzerine",Bilim Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Uluslararası Sempozyumu,26.11.2010 28.11.2010, 01.11.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tasavvufî Türk Şiirinde Müşterek Bir Üslup Vadisi Olarak İstifhâm”,Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi,27.08.2007 28.08.2007, 01.01.2009
 • CEYLAN ÖMÜR,“Çarşıdan Aldım Bir Tane Eve Geldim Bin Tane: Çerçeve Öykü ve Efrasiyab’ın Hikayeleri”,,Hikayenin Bugünü Bugünün Hikayesi - 80 Sonrası Türk Hikayesi Sempozyumu,19.10.2007 20.10.2007, TÜRKİYE, 01.06.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,Hayyâm Çevirmenleri Arasında Yahya Kemal,Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Sempozyumu,03.10.2008 07.10.2008, TÜRKİYE, 01.01.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Madalyonun İki Yüzü: Mevlana ve Hayyâm Rubailerinde Rintlik”,Azerbaycanda Mövlana Celaleddin Rumi Günleri Çağdaşımız Mövlana Simpoziumu,22.10.2007 23.10.2007, 01.01.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Üsküdar’ın Kravatlı Evliyası: Cabbarzade (Çapanzade) Arif Bey ve Nutk-ı Sünbül Sinan Şerhi”,Üsküdar Sempozyumu IV, TÜRKİYE, 01.01.2007
 • CEYLAN ÖMÜR,“Necip Fazıl’ın Yakaladığı Ses”,Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Sempozyumu,14.05.2005 , TÜRKİYE, 01.01.2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kayıp Aranıyor: Türk Şiir Lûgati”,Geleneğin İzinde Edebiyatımız Sempozyumu, TÜRKİYE, 01.04.2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yazarı Meçhul Bir Hüdâî Şerhi Üzerine”,Tarih Boyunca Üsküdar Sempozyumu II, TÜRKİYE, 01.03.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Çıktım Erik Dalına Şathiyesinden Hareketle Remiz-Mazmun-İstiâre ilişkisi Üzerine Notlar ",Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, TÜRKİYE, 01.03.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Gülşenle Külhan Arasında Aşkın Alev Kokulu Çiçeği Gül”,I. Isparta Gül Sempozyumu,01.06.2005 03.06.2005, TÜRKİYE, 01.01.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Burdur’un ve Divanların Sevimli Konukları: Su Kuşları”,I. Burdur Araştırmaları Sempozyumu,16.11.2005 19.11.2005, TÜRKİYE, 01.01.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Fütüvvetnâme Muhtevâlı Bir Manzûme Şerhi”,1. Ahilik Araştırmaları Sempozyumu,13.10.2004 14.10.2004, TÜRKİYE, 01.01.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Sufi Öğretide Felek Telakkisi”,13. Uluslararası Hazar Şiir AkşamlarıEdebiyatımızda Felek Paneli,22.08.2005 24.08.2005, 01.12.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tavus İle Camus: Gaybi’nin Bir Deveran Gazeli ve Şerhi”,I. Uluslararası Sunullah-ı Gaybi Sempozyumu,03.06.2005 05.06.2005, 01.12.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Divan Şiirine Yaklaşmak”,1. Yunus Emre Şiir Buluşmaları,07.10.2004 09.10.2004, TÜRKİYE, 01.11.2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Edebiyatımızda Üsküdar ve Çevresi”,Tarih Boyunca Üsküdar Sempozyumu,01.05.2003 02.05.2003, TÜRKİYE, 01.11.2003
 • CEYLAN ÖMÜR,“Osmanlı Entelektüel Sûfî Tipinin İlk Temsilcilerinden Gelibolulu Yazıcıoğlu Mehmet ve Ahmed-i Bican”,Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri,17.05.2002 , TÜRKİYE, 01.11.2002
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Geleneğimizde Mânâyı Şâirin Karnından Çıkarma Teşebbüsleri ve Edremitli Mustafa Aczî Örneği”,II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu,31.05.2000 02.06.2000, TÜRKİYE, 01.01.2002
 • CEYLAN ÖMÜR,“Son Asır Trabzon Şâirlerinden Muhammed Bahâeddin (Kumandaş) ve Beyânü’l-Hâl Adlı Şiir Mecmuası”,Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-DilEdebiyat Sempozyumu,03.05.2001 05.05.2001, 01.01.2002
 • CEYLAN ÖMÜR,Sufi Öğretide Toprak,Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu,13.10.2017 15.10.2017
 • CEYLAN ÖMÜR,“Edebî Şerh Geleneğimiz İçerisinde Tasavvufî Şiir Şerhleri”,Milletler Arası Türkoloji Kongresi,08.11.1999 12.10.1999
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Edebiyatımızda Niyâzî-i Mısrî”,I. Uluslararası Malatyalı Niyâzî-i Mısrî Sempozyumu
 • CEYLAN ÖMÜR,“Müfretten Hikmete”,Üsküdar Belediyesi Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu,20.05.2005 22.05.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Bir Kutup İki Dünya: Fuzuli’nin Redifleri Ortak Türkçe-Farsça Gazelleri Üzerine”,Türk Kültür ve Sanat Dünyasında Fuzuli Uluslararası Sempozyumu,14.05.2008 17.05.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Seyyid İzzî-i Mervî’nin Fütüvvetnâmesi”,1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu,15.10.2008 17.10.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yunus Vardır Hep Yunus’tan İçeri: Yunus’ta Sözün Derinliği”,X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni,06.05.2010 08.05.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Nabi’nin Halep’e Dair Türkçe Tarih Manzumeleri,Türkiye-Suriye Ortak Kültür Mirası Uluslararası Sempozyumu,16.10.2010 17.10.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Genel Değerlendirme”,Bahtiyar Vahapzade Adına Türkçenin Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Sempozyumu,20.10.2010 22.10.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,"Çağatay Türkçesi ile Yazan Osmanli Şairlerine Bir Örnek: Kami Mehmet Efendi ve Kapudan Mustafa Paşa Vasfinda Manzumesi”,International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (Ciepo),24.08.2009 29.08.2009
 • CEYLAN ÖMÜR, Fuzûlî Dîvânı, ISBN:978-975-17-5249-9, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, 2022
 • CEYLAN ÖMÜR, CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 TÜRK BÜYÜĞÜ - DİN VE TASAVVUF, YUNUS EMRE, ISBN:978-975-7522-38-6, S:510 528, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2022
 • CEYLAN ÖMÜR, BİZE YÖN VEREN METİNLER, OSMANLI ÇAĞLARINDA KLASİK EDEBİYAT, ISBN:978-605-4448-06-7, S:601 604, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2021
 • CEYLAN ÖMÜR, BİZE YÖN VEREN METİNLER, OSMANLI ÇAĞLARINDA TASAVVUF EDEBİYATI, ISBN:978-605-4448-06-7, S:655 659, KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2021
 • CEYLAN ÖMÜR, İZMİRİN SON OSMANLILARI KOKLUCA MEZAR KİTABELERİ, KOKLUCA KİTABELERİ, ISBN:9786057442208, S:31 46, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021
 • CEYLAN ÖMÜR, İSKENDER PALA ARMAĞANI, "Eyâ Fâl İssi Gör Fâlin Ne Oldu" Kur'a'dan Kur'an'a Bir Fâl Mesnevisi, ISBN:99786257706421, S:334 374, Kapı Yayınları, 2021
 • CEYLAN ÖMÜR, Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi, Kol Kırılır Yen İçinde: Büyük Bektaşi Şairi Edib Harabi'nin Dilinden "Birtakım Bektaşiler", ISBN:9786258069129, S:209 224, Paradigma Akademi, 2021
 • CEYLAN ÖMÜR, Yunus Emre Araştırmaları - III, Yunus Emre'yi Anlamak, ISBN:9786056833014, S:51 57, Yunusemre Belediyesi, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, İSMAİL HAKKI BURSEVÎ, ISBN:9786057898531, Kesit Yayınları, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, HASAN SEZÂYÎ, ISBN:9786057898548, Kesit Yayınları, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, EDİB HARÂBÎ, ISBN:9786057898555, Kesit Yayınları, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, SUN'ULLÂH-I GAYBÎ, ISBN:9786057898517, Kesit Yayınları, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, Divan Toplantıları-I Mazmundan Poetikaya, Tasavvufî Şiirin Poetikasına Doğru: Tasavvufî Istılah ve Remizlerin Poetik Değeri Üzerine, ISBN:9786057021625, S:98 101, İKSAD, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, NİYÂZÎ-İ MISRÎ, ISBN:9786057898524, Kesit Yayınları, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı, Cumhuriyeti Kuran Neslin Kesintisiz Türk Tarihi Bilincine Çarpıcı Bir Örnek: Yusuf Akçura - Ahmet Ferit Tek ve VII. Milletlerarası Tarih Bilimleri Kongresi'ne Katılım Meselesi, ISBN:9786257698146, S:1149 1162, Kesit Yayınları, 2020
 • CEYLAN ÖMÜR, Aziz Mahmud Hüdayi, ISBN:9786057898562, KESİT YAYINLARI, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Eşrefoğlu Rûmî, ISBN:9786057898494, KESİT YAYINLARI, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Yunus Emre, ISBN:9786057898470, Kesit Yayınları, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Seyyid Nesimi, ISBN:9786057898487, Kesit Yayınları, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Ümmî Sinan, ISBN:9786057898500, Kesit Yayınları, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, BİR GÜNEŞ AVCISI: AHMET HAMDİ TANPINAR, BU AKŞAM RÜYAMDA LEYLAYI GÖRDÜM: KLASİK SEVGİLİ TİPİNİN TANPINAR ŞİİRİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ, ISBN:978-605-2127-17-9, S:725 737, Doğu Kütüphanesi, 2018
 • CEYLAN ÖMÜR,YILMAZ OZAN, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Klasik Türk Şiiri’nde Ermenilere Dair, ISBN:978-605-9320-27-6, S:387 406, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2017
 • CEYLAN ÖMÜR, KUŞLAR DİVANI: OSMANLI ŞİİR KUŞLARI, ISBN:9788950894, Kapı Yayınları, 2015
 • YILMAZ OZAN,MACİT MUHSİN,CEYLAN ÖMÜR, Klasik Dönem Osmanlı Nazmı, ISBN:9786054646432, Kesit Yayınları, 2013
 • CEYLAN ÖMÜR, TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE BİR BAKIŞ, BÜYÜYEN GÖLGELER YÜZYILI (1701-1800), KURGAN EDEBİYAT, 2013
 • CEYLAN ÖMÜR, Bağ Bozumu Edebiyat Araştırmaları, ISBN:978-605-4117-840, Kesit, 2011
 • CEYLAN ÖMÜR, Yitik Düşler Kervanı, ISBN:978-605-4322-55-8, Kapı, 2011
 • CEYLAN ÖMÜR, Avrasya Yazarlar Birliği Türk Edebiyatı Tarihi, Avrasya Yazarlar Birliği, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, Tavus, İslam Ansiklopedisi, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, Şerh Türk Edebiyatında, İslam Ansiklopedisi, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, İstiklal Marşı İstikbal Marşı, Hat, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, Yahya Kemal Armağanı Ölümünün 50 Yılı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008
 • CEYLAN ÖMÜR, Tasavvufi Şiir Şerhleri, ISBN:975895086x, Kapı Yayınları, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Seyyid Nesimi Seçmeler, ISBN:9789944486163, Kapı Yayınları, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Ümmi Sinan Seçmeler, ISBN:9789944486194, Kapı Yayınları, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Acısıyla Tatlısıyla Boza, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Kuşlar Divanı Osmanlı Şiir Kuşları, ISBN:975-8950-89-4, Kapı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Eşrefoğlu Rumi Seçmeler, ISBN:9944-486-18-3, Kapı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Aziz Mahmud Hüdâî Seçmeler, ISBN:9944-486-17-5, Kapı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Bir Sürgün Şaheseri Mihnetkeşan, ISBN:978-975-674-337-9, Kitap Sarayı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Hazana Sürgün Bahar Keçecizade İzzet Molla ve Divan ı Bahar ı Efkar, ISBN:975-6743-23-9, Kitap Sarayı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR, Önce Aşk Vardı Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler, ISBN:975-8950-60-6, Kapı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR, Böyle Buyurdu Sufi Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları, ISBN:975-8950-68-1, Kapı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, AKM, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR, Kuş Cenneti Şiirimiz: Klasik Türk Şiirinde Kuşlar, ISBN:975-368-262-X, Filiz Kitabevi, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR, Hanedan da Bir Âsî Dâmâd Mahmut Celâlettin Paşa ÂSAF Hayatı Edebî Kişiliği ve Divanı, ISBN:975-338-469-6, Akçağ, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR, Kerâmet Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kazâ Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kelâm ı kibâr Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kalender Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kadeh Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Livâü l hamd Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâf u Nûn Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Keşf Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâbeteyn Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kandil Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kıyâmet Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâbe Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Tasavvuf Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Lâhût Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kan tutmak Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâlû Belâ Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kadeh duâsı Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi, 2000
 • (2022), (Tasavvufi Şiir Şerhleri)
 • (2022), (“Kadeh Duâsına Dâir”)
 • (2022), (“Dînî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme”)
 • (2022), (KUŞLAR DİVANI: OSMANLI ŞİİR KUŞLARI)
 • (2022), (İSKENDER PALA ARMAĞANI - "Eya Fal İssi Gör Falin Ne Oldu" Kur'adan Kur'ana Bir Fal Mesnevisi)
 • (2022), (Müfretten Hikmete Bir Başka Hüdayi Portresi)
 • (2022), (Tasavvufî Şiir Şerhleri)
 • (2021), (EDİB HARÂBÎ)
 • (2021), (EDİB HARÂBÎ)
 • (2021), (EDİB HARÂBÎ)
 • (2021), (EDİB HARÂBÎ)
 • (2021), (EDİB HARÂBÎ)
 • (2021), (Eşrefoğlu Rûmî)
 • 18, (2021), (Topuz Baba’dan Ali Koç Baba’ya Alvanlar Köyündeki Alevilik Üzerine Yeni Belge ve Bilgiler)
 • 5, (2021), (“Dînî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme”)
 • (2021), (SUN'ULLÂH-I GAYBÎ)
 • (2021), (Hanedan da Bir Âsî Dâmâd Mahmut Celâlettin Paşa ÂSAF Hayatı Edebî Kişiliği ve Divanı)
 • (2021), (KUŞLAR DİVANI: OSMANLI ŞİİR KUŞLARI)
 • (2021), (NİYÂZÎ-İ MISRÎ)
 • (2021), (HASAN SEZÂYÎ)
 • (2021), (“Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Mustafa Azbi Baba ve Murgnâme Kasidesi”)
 • (2021), (Tasavvufi Şiir Şerhleri)
 • 28, (2021), (“Klâsik Türk Şiiri’nde Turna’ya Dâir”)
 • (2020), (“Dînî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme”)
 • (2020), (Tasavvufî Şiir Şerhleri)
 • (2020), (“Klâsik Türk Şiiri’nde Turna’ya Dâir”)
 • (2020), (Bektaşi Diliyle Kadın Müdafaası)
 • (2020), (Kuş Cenneti Şiirimiz: Klasik Türk Şiirinde Kuşlar)
 • (2019), (Divan Şiirinde Emniyet ve Asayiş Görevlileri: Muhtesib, Şahne, Ases”)
 • (2019), (Kuşlar Divanı Osmanlı Şiir Kuşları)
 • (2019), (Tasavvufî Şiir Şerhleri)
 • Bize Yön Veren Metinler, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,15.07.2021
 • Meslek Hayatının 44 Yılında Prof Dr Günay Kut, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Doç Dr Necla Pekolcay, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Prof Dr Hüseyin Ayan, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 58 Yılında Dr Müjgan Cunbur, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Prof Dr Ömer Faruk Akün, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Haydar Ali Diriöz, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 50 Yılında Prof Dr Kemal Eraslan, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 45 Yılında Prof Dr İnci Enginün, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 45 Yılında Prof Dr Mertol Tulum, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 45 Yılında Prof Dr Tuncer Gülensoy, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Vefatının Ardından Hattat ve Bilim Adamı Prof Dr Ali Alpaslan, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • II Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2008 , Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Bir Medeniyeti Yorumlamak Yahya Kemal Sempozyumu, Proje Danışmanı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı, (0)
 • I Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 , Proje Danışmanı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı, (0)
 • I Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2006 , Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • 80 Sonrası Türk Hikayesi Ulusal Sempozyumu, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 50 Yılında Prof Dr Orhan Okay, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Alevilik-Beltaşilik Araştırmaları Dergisi
 • ÇÜTAD
 • İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Türkiyat Mecmuası
 • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi
 • Erdem
 • Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
 • Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
 • Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 • Tasavvuf
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
 • ASOBİD
 • Türük
 • Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 • Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • BEYİTLER ARASINDA: AÇIKLAMALI DİVAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Editör,
 • SON BASAMAK, Editör,
 • Son Abdal Neşet Ertaş, Editör,
 • Tenkit ve Teori Eski Türk Edebiyatında, Editör,
 • Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Editör,
 • Büyük Türk Edebiyatı Tarihi Vasfi Mahir Kocatürk, İKÜ Yayınevi, İstanbul 2016, Editör,
 • Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler, Kesit Yayınları, 2016, Editör,
 • Nedim Divanı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2016 , Editör,
 • Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri,TDKY 1164, Ankara 2016 , Editör,
 • Necâtî Bey Divanı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2015, Editör,
 • Esrar-ı Hikmet (İbni Sînâ'nın Maceraları), Kesit Yayınları, 2014, Editör,
 • Kilisli Zihnî Dîvânı, Kesit Yayınları, 2014, Editör,
 • Visâlizade Ârif ve Dîvânı, Kesit Yayınları, 2014, Editör,
 • Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Editör,
 • IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2013, Editör,
 • Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Kesit Yayınları, 2013, Editör,
 • Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Editör,
 • Türk Klasik Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar, Kesit Yayınları, 2012, Editör,
 • Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kesit Yayınları, 2012, Editör,
 • Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, 2012, Editör,
 • Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, Kesit Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, 2011, Editör,
 • Gülistan Şerhinden Seçmeler, Kesit Yayınları, 2011, Editör,
 • Gazel Şerheleri, Kesit Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, 2011, Editör,
 • Yeni Türk Edebiyatı Şiir Çözümlemeleri, Kesit Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, 2011, Editör,
 • Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Editör,
 • II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2008) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2010, Editör,
 • Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Ders Kitabı, 2011, Editör,
 • III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2012, Editör,
 • I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2008, Editör,
 • Hikayenin Bugünü Bugünün Hikayesi - 80 Sonrası Türk Hikayesi Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul 2008, (Editör, [Fatih Andı ile birlikte]), Editör,
 • Türk Edebiyatı (Türk-Fars Edebi İlişkileri Özel Sayısı), S.392, Haziran 2006, Editör,
 • Serrâczâde Hasan Hâtif Külliyâtı -Dîvân- Esmâü'l Hüsnâ- Üç 'Arûs ve Üç Dâmâd - Seyâhatnâme (Karşılaştırmalı Metin- İnceleme), İLKER HAYAT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Alevî-Bektaşî Kültür Enstitüsü Arşivi 24 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi, ÖMER ÇAĞLAYAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmua-i Eş'âr (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi SR0071-5) Metin İnceleme Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnif, AYÇA GÜRBÜZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmua-i Eş'âr (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi SR0071-1) Metin İnceleme Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnifi, ESİN AKUN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmûa-i Nezâ'ir (Staatsbibliothek Zu Berlin Ms. or. oct. 3652) Metin-İnceleme ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi'ne (MESTAP) Göre Tasnif, EKİM ORTAÇ ULUDÜZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış metin-inceleme), YAĞIZ YALÇINKAYA, İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Edib Harâbî divanı (Karşılaştırmalı metin), YILDIZ BALABAN, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme), İBRAHİM KOLUNSAĞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmua-i eş'âr AEMnz 635] (Metin-inceleme), İLKER HAYAT, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme), ABDULKADİR GÜMÜŞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sünbülzâde Vehbî Divânı'nda maddî kültür unsurları ve toplumsal hayat, MELTEM KARA, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Rağmî hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının notlandırılmış metni, DİLEK IŞIKHAN, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Füzûnî hayatı, edebi kişiliği ve divan'ının notlandırılmış metni, SİYABEND EBEM, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Divan-ı Galib Zühdî (İnceleme-metin), ESRA KILIÇ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme), İBRAHİM KOLUNSAĞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Klasik Türk edebiyatında takriz, NAGİHAN GÜR, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmua-i Eş'âr [University of Michigan Isl. Ms. 416] (Metin-İnceleme), EMİR KAYA, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türk edebiyatında İskendernâmeler ve Ahmed-i Rıdvân'ın İskendernâme'si, İSMAİL AVCI, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Derviş Abdülkadir Galebe-i Sultân-ı Aşk (Metin-İnceleme), İBRAHİM KOLUNSAĞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Nâilî Sâlih Kenz-i Nesâyih (Metin-inceleme), OSMAN EMRE MİYASOĞLU, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ebubekir Celalî Divanı: Karşılaştırmalı metin-inceleme, ERDEM SARIKAYA, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Atatürk ve Atatürk devrimlerinin Kuzey Afrika fikir ve sanat hayatına etkileri, ABDULRAHMAN EL-BENGHAZİ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Modern metin çözümleme teknikleri bakımından şerh geleneği ve İsmail Hakkı Bursevi, RAFİYE DURU, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İstanbul Kültür Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, 1.01.2003 - 1.01.2017
 • Gaziantep Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı , Tam Zamanlı, 1.01.2002 - 1.01.2003
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, Tam Zamanlı, 1.01.2000 - 1.01.2002

Araştırma Alanları

 • Eski Türk Edebiyatı
 • <<Türk Tasavvuf Edebiyatı>>

Dersler

Menüyü Kapat