ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora TRAKYA Ü. SOS.BİL.ENS. - TÜRK DİLİ VE EDE.
 • Üniversite TRAKYA Ü. FEN-EDE.FAK. - TÜRK DİLİ VE EDB.
 • Lisansüstü TRAKYA Ü. SOS.BİL.ENS. - TÜRK EDEBİYATI

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora TRAKYA Ü. SOS.BİL.ENS. - TÜRK DİLİ VE EDE.
 • Üniversite TRAKYA Ü. FEN-EDE.FAK. - TÜRK DİLİ VE EDB.
 • Lisansüstü TRAKYA Ü. SOS.BİL.ENS. - TÜRK EDEBİYATI
 • CEYLAN ÖMÜR,ERSAL MEHMET,Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Arşivi Yazma Eserler Kataloğu I, ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2019, 173 208
 • CEYLAN ÖMÜR,ERSAL MEHMET,Topuz Baba’dan Ali Koç Baba’ya Alvanlar Köyündeki Alevilik Üzerine Yeni Belge ve Bilgiler, ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2018, 39 134
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kanuni Sultan Süleyman’a Yazılan Kasideler”, AKM Bilge, 2017
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tasavvuf ve Türk Şiir Dilinde ‘Derin Yapı’”, Türkiz, 2013
 • CEYLAN ÖMÜR,“Is Attâr’s Fotovvatnâme in Istanbul...?”, Bilig, 2013, 71 94
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ben Seni Unutmam En Son Nefeste”, Türk Edebiyatı, 2011
 • CEYLAN ÖMÜR,“Eski Şiir Baharlarının Ardından”, Bizim Kent, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Büyüyen Gölgeler Yüzyılı”, Journal Of Turkısh Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“İnsana Dair Bir Hasbihal”, Muradiye, 2009
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kenâd’ Sözü Üzerine”, Journal Of Turkısh Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2009
 • CEYLAN ÖMÜR,.“Aşk Harâblıklar Sever”, Keşkül, 2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şi’r-i Kadîmin Rüzgârıyla, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı”, Çankırı Araştırmaları, 2008, 137 140
 • CEYLAN ÖMÜR,“Martı mı Dediniz?!”, Yüzakı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ehl-i Beytin Gamhâneleri”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Divanlar Üstüne –Eleştiriler-”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şeyh Galib Tavla Bilir miydi?”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Fars Edebiyatı Karşısında Bir Osmanlı Aydını. Muallim Naci”, Türk Edebiyatı, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tapduk Eşiğinde Bir Gece”, Kültür (Yunus Emre Özel Sayısı), 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yâr Eşiği Cân Beşiği”, Keşkül, 2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Demir Kanatlı Güvercin”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Diclede Dirilen Çığlık Hallac-ı Mansur”, Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ölümün Unutulan Adı Veba”, Dergah, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Geceye Gizlenen Alın Yazıları”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Zülüf Dökülmüş Yüze”, Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kızıl Yakut”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Bahtı Uyanan Şehir Bakü”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Külhanla Gülşen Arasında", Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Attar Rafındaki Mucize", Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Nabza Göre Melodi”, Kültürel-İstanbul Kültür Üniversitesi, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Lale-i Vefa”, Türk Edebiyatı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Noktanın Sırrı”, Keşkül, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Taşranın Altın Çiçeği Safran”, Osmanlı Tarihi Araştırmaları XXVI, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Bülbülüz Gülistansız Olmazız”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Hayal Şehir”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Sözde Şeyhler", Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Aşkın Ateşle İmtihanı: Semender”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Biraz Kül Biraz Duman”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Önce Aşk Vardı”, Keşkül, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Eski Zaman Dilencileri”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Söz Tezgâhının Demir Leblebileri: Tasavvufî Şiirler ve Geleneksel Yaklaşıma Dâir”, Yasak Meyve, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,"Asya’nın Aşk Ufukları”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,"Asya’nın Aşk Ufukları”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tıbba Aşka ve Şiir’e Dâir”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Sûfî Diliyle Aşk”, Keşkül, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Avrupa’da Aforoz Edilen Türk Tedavisi”, Türk Edebiyatı, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Modern Çağın Pagan Kabusları”, Berceste, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Klâsik Türk Şiiri’nde Turna’ya Dâir”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şahkulu Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Mustafa Azbi Baba ve Murgnâme Kasidesi”, Journal Of Turkısh Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR,“Nüsha”, AKM Bilge, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Edebiyatımızın En Önemli Metinlerinden Kitâbü’l-Envâr’ın Yayını Üzerine”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2001
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kuveyt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2000
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kadeh Duâsına Dâir”, Dergâh, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,“Âsaf Dîvânında 1897 Türk-Yunan Harbi”, TDAV Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,“Ayak Üzerine”, TKAE Türk Kültürü, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,“Dînî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir Deneme”, İlmi Araştırmalar, 1997
 • CEYLAN ÖMÜR,Divan Şiirinde Emniyet ve Asayiş Görevlileri: Muhtesib, Şahne, Ases”, Tarih ve Medeniyet, 1996
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kahve Yemenden Gelir”, TKAE Türk Kültürü, 1995
 • CEYLAN ÖMÜR,"Hânedânda Bir Âsî: Dâmâd Mahmûd Celâleddin Paşa”, S.105, Eylül 1995., TDAV Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1995
 • CEYLAN ÖMÜR,“Destanlar Burcunda Eski Türk Edebiyatı Unsurları”, Türk Yurdu, 1995
 • CEYLAN ÖMÜR,Klasik Türk Şiirinde Mogol/Mogolçin,Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu,01.06.2018 07.06.2018, 01.05.2018
 • CEYLAN ÖMÜR,Türkiyede Dinî Tasavvufi Halk Edebiyatı Çalışmaları : Tepsitler, Değerlendirmeler, Öneriler,Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı,16.09.2011 17.09.2011, 28.12.2017
 • CEYLAN ÖMÜR,Bektaşi Diliyle Kadın Müdafaası,ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VEEDEBİYATINDA “KADIN” SEMPOZYUMU,04.05.2017 06.05.2017, 12.12.2017
 • CEYLAN ÖMÜR,“Anadolu Sufisini Tanıma Kılavuzu I: Garibname’yi Bir Sufi Portresi Olarak Okumak”,Aşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu,01.10.2013 02.10.2013, TÜRKİYE, 01.01.2015
 • CEYLAN ÖMÜR,“İki Zaman Arasında: Klasik Şerhlerinden Hareketle Hacı Bayram-ı Veli’yi Yeniden Okuma Denemesi /In Between Two Epocs: Re-reading Hacı Bayramı Veli In Light of His Classical Commentary",Hacı Bayram-ı Veli Uluslararası Sempozyumu,14.12.2012 16.12.2012, 01.01.2014
 • CEYLAN ÖMÜR,“Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Yenilenme”,Türkiye Özel Okullar Birliği IX. Antalya Sempozyumu,28.01.2010 30.01.2010, TÜRKİYE, 01.01.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Anadili Öğretiminde Özgüven Sorunu”,Türkçe Öğretiminin Sorunları Ulusal Sempozyumu,17.04.2010 18.04.2010, TÜRKİYE, 01.11.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yaşayan Osmanlı Tebessümü: Cem Dilçin ve Mizahi Şiirleri”,Ulusal İletişim Kongresi,13.05.2010 15.05.2010, TÜRKİYE, 01.10.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tükenmeyen Gelenek Geleneksel Tüketim: Tasavvuf, Edebiyat ve Terminoloji Sorunu Üzerine",Bilim Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Uluslararası Sempozyumu,26.11.2010 28.11.2010, 01.11.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tasavvufî Türk Şiirinde Müşterek Bir Üslup Vadisi Olarak İstifhâm”,Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi,27.08.2007 28.08.2007, 01.01.2009
 • CEYLAN ÖMÜR,“Çarşıdan Aldım Bir Tane Eve Geldim Bin Tane: Çerçeve Öykü ve Efrasiyab’ın Hikayeleri”,,Hikayenin Bugünü Bugünün Hikayesi - 80 Sonrası Türk Hikayesi Sempozyumu,19.10.2007 20.10.2007, TÜRKİYE, 01.06.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,Hayyâm Çevirmenleri Arasında Yahya Kemal,Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Sempozyumu,03.10.2008 07.10.2008, TÜRKİYE, 01.01.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Madalyonun İki Yüzü: Mevlana ve Hayyâm Rubailerinde Rintlik”,Azerbaycanda Mövlana Celaleddin Rumi Günleri Çağdaşımız Mövlana Simpoziumu,22.10.2007 23.10.2007, 01.01.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Üsküdar’ın Kravatlı Evliyası: Cabbarzade (Çapanzade) Arif Bey ve Nutk-ı Sünbül Sinan Şerhi”,Üsküdar Sempozyumu IV, TÜRKİYE, 01.01.2007
 • CEYLAN ÖMÜR,“Necip Fazıl’ın Yakaladığı Ses”,Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Sempozyumu,14.05.2005 , TÜRKİYE, 01.01.2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Kayıp Aranıyor: Türk Şiir Lûgati”,Geleneğin İzinde Edebiyatımız Sempozyumu, TÜRKİYE, 01.04.2006
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yazarı Meçhul Bir Hüdâî Şerhi Üzerine”,Tarih Boyunca Üsküdar Sempozyumu II, TÜRKİYE, 01.03.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Çıktım Erik Dalına Şathiyesinden Hareketle Remiz-Mazmun-İstiâre ilişkisi Üzerine Notlar ",Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, TÜRKİYE, 01.03.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Gülşenle Külhan Arasında Aşkın Alev Kokulu Çiçeği Gül”,I. Isparta Gül Sempozyumu,01.06.2005 03.06.2005, TÜRKİYE, 01.01.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Burdur’un ve Divanların Sevimli Konukları: Su Kuşları”,I. Burdur Araştırmaları Sempozyumu,16.11.2005 19.11.2005, TÜRKİYE, 01.01.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Fütüvvetnâme Muhtevâlı Bir Manzûme Şerhi”,1. Ahilik Araştırmaları Sempozyumu,13.10.2004 14.10.2004, TÜRKİYE, 01.01.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Sufi Öğretide Felek Telakkisi”,13. Uluslararası Hazar Şiir AkşamlarıEdebiyatımızda Felek Paneli,22.08.2005 24.08.2005, 01.12.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Tavus İle Camus: Gaybi’nin Bir Deveran Gazeli ve Şerhi”,I. Uluslararası Sunullah-ı Gaybi Sempozyumu,03.06.2005 05.06.2005, 01.12.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Divan Şiirine Yaklaşmak”,1. Yunus Emre Şiir Buluşmaları,07.10.2004 09.10.2004, TÜRKİYE, 01.11.2004
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Edebiyatımızda Üsküdar ve Çevresi”,Tarih Boyunca Üsküdar Sempozyumu,01.05.2003 02.05.2003, TÜRKİYE, 01.11.2003
 • CEYLAN ÖMÜR,“Osmanlı Entelektüel Sûfî Tipinin İlk Temsilcilerinden Gelibolulu Yazıcıoğlu Mehmet ve Ahmed-i Bican”,Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. 10. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri,17.05.2002 , TÜRKİYE, 01.11.2002
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Geleneğimizde Mânâyı Şâirin Karnından Çıkarma Teşebbüsleri ve Edremitli Mustafa Aczî Örneği”,II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu,31.05.2000 02.06.2000, TÜRKİYE, 01.01.2002
 • CEYLAN ÖMÜR,“Son Asır Trabzon Şâirlerinden Muhammed Bahâeddin (Kumandaş) ve Beyânü’l-Hâl Adlı Şiir Mecmuası”,Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-DilEdebiyat Sempozyumu,03.05.2001 05.05.2001, 01.01.2002
 • CEYLAN ÖMÜR,Sufi Öğretide Toprak,Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu,13.10.2017 15.10.2017
 • CEYLAN ÖMÜR,“Edebî Şerh Geleneğimiz İçerisinde Tasavvufî Şiir Şerhleri”,Milletler Arası Türkoloji Kongresi,08.11.1999 12.10.1999
 • CEYLAN ÖMÜR,“Şerh Edebiyatımızda Niyâzî-i Mısrî”,I. Uluslararası Malatyalı Niyâzî-i Mısrî Sempozyumu
 • CEYLAN ÖMÜR,“Müfretten Hikmete”,Üsküdar Belediyesi Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu,20.05.2005 22.05.2005
 • CEYLAN ÖMÜR,“Bir Kutup İki Dünya: Fuzuli’nin Redifleri Ortak Türkçe-Farsça Gazelleri Üzerine”,Türk Kültür ve Sanat Dünyasında Fuzuli Uluslararası Sempozyumu,14.05.2008 17.05.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Seyyid İzzî-i Mervî’nin Fütüvvetnâmesi”,1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu,15.10.2008 17.10.2008
 • CEYLAN ÖMÜR,“Yunus Vardır Hep Yunus’tan İçeri: Yunus’ta Sözün Derinliği”,X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni,06.05.2010 08.05.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Nabi’nin Halep’e Dair Türkçe Tarih Manzumeleri,Türkiye-Suriye Ortak Kültür Mirası Uluslararası Sempozyumu,16.10.2010 17.10.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,“Genel Değerlendirme”,Bahtiyar Vahapzade Adına Türkçenin Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Sempozyumu,20.10.2010 22.10.2010
 • CEYLAN ÖMÜR,"Çağatay Türkçesi ile Yazan Osmanli Şairlerine Bir Örnek: Kami Mehmet Efendi ve Kapudan Mustafa Paşa Vasfinda Manzumesi”,International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (Ciepo),24.08.2009 29.08.2009
 • CEYLAN ÖMÜR, Aziz Mahmud Hüdayi, ISBN:9786057898562, KESİT YAYINLARI, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Eşrefoğlu Rûmî, ISBN:9786057898494, KESİT YAYINLARI, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Yunus Emre, ISBN:9786057898470, Kesit Yayınları, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Seyyid Nesimi, ISBN:9786057898487, Kesit Yayınları, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, Ümmî Sinan, ISBN:9786057898500, Kesit Yayınları, 2019
 • CEYLAN ÖMÜR, BİR GÜNEŞ AVCISI: AHMET HAMDİ TANPINAR, BU AKŞAM RÜYAMDA LEYLAYI GÖRDÜM: KLASİK SEVGİLİ TİPİNİN TANPINAR ŞİİRİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ, ISBN:978-605-2127-17-9, S:725 737, Doğu Kütüphanesi, 2018
 • CEYLAN ÖMÜR,YILMAZ OZAN, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Klasik Türk Şiiri’nde Ermenilere Dair, ISBN:978-605-9320-27-6, S:387 406, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2017
 • YILMAZ OZAN,MACİT MUHSİN,CEYLAN ÖMÜR, Klasik Dönem Osmanlı Nazmı, ISBN:9786054646432, Kesit Yayınları, 2013
 • CEYLAN ÖMÜR, TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE BİR BAKIŞ, BÜYÜYEN GÖLGELER YÜZYILI (1701-1800), KURGAN EDEBİYAT, 2013
 • CEYLAN ÖMÜR, Bağ Bozumu Edebiyat Araştırmaları, ISBN:978-605-4117-840, Kesit, 2011
 • CEYLAN ÖMÜR, Yitik Düşler Kervanı, ISBN:978-605-4322-55-8, Kapı, 2011
 • CEYLAN ÖMÜR, Avrasya Yazarlar Birliği Türk Edebiyatı Tarihi, Avrasya Yazarlar Birliği, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, Tavus, İslam Ansiklopedisi, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, Şerh Türk Edebiyatında, İslam Ansiklopedisi, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, İstiklal Marşı İstikbal Marşı, Hat, 2010
 • CEYLAN ÖMÜR, Yahya Kemal Armağanı Ölümünün 50 Yılı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008
 • CEYLAN ÖMÜR, Seyyid Nesimi Seçmeler, ISBN:9789944486163, Kapı Yayınları, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Ümmi Sinan Seçmeler, ISBN:9789944486194, Kapı Yayınları, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Acısıyla Tatlısıyla Boza, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Kuşlar Divanı Osmanlı Şiir Kuşları, ISBN:975-8950-89-4, Kapı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Eşrefoğlu Rumi Seçmeler, ISBN:9944-486-18-3, Kapı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Aziz Mahmud Hüdâî Seçmeler, ISBN:9944-486-17-5, Kapı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Bir Sürgün Şaheseri Mihnetkeşan, ISBN:978-975-674-337-9, Kitap Sarayı, 2007
 • CEYLAN ÖMÜR, Hazana Sürgün Bahar Keçecizade İzzet Molla ve Divan ı Bahar ı Efkar, ISBN:975-6743-23-9, Kitap Sarayı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR, Önce Aşk Vardı Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler, ISBN:975-8950-60-6, Kapı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR, Böyle Buyurdu Sufi Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları, ISBN:975-8950-68-1, Kapı, 2005
 • CEYLAN ÖMÜR, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, AKM, 2004
 • CEYLAN ÖMÜR, Kuş Cenneti Şiirimiz: Klasik Türk Şiirinde Kuşlar, ISBN:975-368-262-X, Filiz Kitabevi, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR, Hanedan da Bir Âsî Dâmâd Mahmut Celâlettin Paşa ÂSAF Hayatı Edebî Kişiliği ve Divanı, ISBN:975-338-469-6, Akçağ, 2003
 • CEYLAN ÖMÜR, Kerâmet Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kazâ Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kelâm ı kibâr Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kalender Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kadeh Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Livâü l hamd Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâf u Nûn Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Keşf Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâbeteyn Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kandil Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kıyâmet Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâbe Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Tasavvuf Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Lâhût Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kan tutmak Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kâlû Belâ Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Kadeh duâsı Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Sözlüğü, ADTYK, AKM, 2002
 • CEYLAN ÖMÜR, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi, 2000
 • (2019), (Divan Şiirinde Emniyet ve Asayiş Görevlileri: Muhtesib, Şahne, Ases”)
 • (2019), (Kuşlar Divanı Osmanlı Şiir Kuşları)
 • (2019), (Tasavvufî Şiir Şerhleri)
 • Meslek Hayatının 44 Yılında Prof Dr Günay Kut, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Doç Dr Necla Pekolcay, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Prof Dr Hüseyin Ayan, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 58 Yılında Dr Müjgan Cunbur, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Prof Dr Ömer Faruk Akün, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 60 Yılında Haydar Ali Diriöz, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 50 Yılında Prof Dr Kemal Eraslan, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 45 Yılında Prof Dr İnci Enginün, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 45 Yılında Prof Dr Mertol Tulum, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 45 Yılında Prof Dr Tuncer Gülensoy, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Vefatının Ardından Hattat ve Bilim Adamı Prof Dr Ali Alpaslan, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • II Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2008 , Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Bir Medeniyeti Yorumlamak Yahya Kemal Sempozyumu, Proje Danışmanı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı, (0)
 • I Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 , Proje Danışmanı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı, (0)
 • I Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2006 , Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • 80 Sonrası Türk Hikayesi Ulusal Sempozyumu, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Meslek Hayatının 50 Yılında Prof Dr Orhan Okay, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (0)
 • Bize Yön Veren Metinler, Proje Danışmanı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı
 • Alevilik-Beltaşilik Araştırmaları Dergisi
 • ÇÜTAD
 • İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Türkiyat Mecmuası
 • İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi
 • Erdem
 • Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
 • Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
 • Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 • Tasavvuf
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
 • ASOBİD
 • Türük
 • Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 • Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • BEYİTLER ARASINDA: AÇIKLAMALI DİVAN ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Editör,
 • SON BASAMAK, Editör,
 • Son Abdal Neşet Ertaş, Editör,
 • Tenkit ve Teori Eski Türk Edebiyatında, Editör,
 • Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Editör,
 • Büyük Türk Edebiyatı Tarihi Vasfi Mahir Kocatürk, İKÜ Yayınevi, İstanbul 2016, Editör,
 • Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler, Kesit Yayınları, 2016, Editör,
 • Nedim Divanı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2016 , Editör,
 • Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri,TDKY 1164, Ankara 2016 , Editör,
 • Necâtî Bey Divanı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2015, Editör,
 • Esrar-ı Hikmet (İbni Sînâ'nın Maceraları), Kesit Yayınları, 2014, Editör,
 • Kilisli Zihnî Dîvânı, Kesit Yayınları, 2014, Editör,
 • Visâlizade Ârif ve Dîvânı, Kesit Yayınları, 2014, Editör,
 • Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Editör,
 • IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2013, Editör,
 • Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Kesit Yayınları, 2013, Editör,
 • Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Editör,
 • Türk Klasik Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar, Kesit Yayınları, 2012, Editör,
 • Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kesit Yayınları, 2012, Editör,
 • Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, 2012, Editör,
 • Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, Kesit Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, 2011, Editör,
 • Gülistan Şerhinden Seçmeler, Kesit Yayınları, 2011, Editör,
 • Gazel Şerheleri, Kesit Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, 2011, Editör,
 • Yeni Türk Edebiyatı Şiir Çözümlemeleri, Kesit Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, 2011, Editör,
 • Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Editör,
 • II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2008) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2010, Editör,
 • Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Ders Kitabı, 2011, Editör,
 • III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2012, Editör,
 • I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006) BİLDİRİLER, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, İstanbul 2008, Editör,
 • Hikayenin Bugünü Bugünün Hikayesi - 80 Sonrası Türk Hikayesi Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul 2008, (Editör, [Fatih Andı ile birlikte]), Editör,
 • Türk Edebiyatı (Türk-Fars Edebi İlişkileri Özel Sayısı), S.392, Haziran 2006, Editör,
 • Edib Harâbî divanı (Karşılaştırmalı metin), YILDIZ BALABAN, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme), İBRAHİM KOLUNSAĞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmua-i eş'âr AEMnz 635] (Metin-inceleme), İLKER HAYAT, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme), ABDULKADİR GÜMÜŞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sünbülzâde Vehbî Divânı'nda maddî kültür unsurları ve toplumsal hayat, MELTEM KARA, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Rağmî hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının notlandırılmış metni, DİLEK IŞIKHAN, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Füzûnî hayatı, edebi kişiliği ve divan'ının notlandırılmış metni, SİYABEND EBEM, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Divan-ı Galib Zühdî (İnceleme-metin), ESRA KILIÇ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme), İBRAHİM KOLUNSAĞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Klasik Türk edebiyatında takriz, NAGİHAN GÜR, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mecmua-i Eş'âr [University of Michigan Isl. Ms. 416] (Metin-İnceleme), EMİR KAYA, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türk edebiyatında İskendernâmeler ve Ahmed-i Rıdvân'ın İskendernâme'si, İSMAİL AVCI, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Derviş Abdülkadir Galebe-i Sultân-ı Aşk (Metin-İnceleme), İBRAHİM KOLUNSAĞ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Nâilî Sâlih Kenz-i Nesâyih (Metin-inceleme), OSMAN EMRE MİYASOĞLU, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ebubekir Celalî Divanı: Karşılaştırmalı metin-inceleme, ERDEM SARIKAYA, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Atatürk ve Atatürk devrimlerinin Kuzey Afrika fikir ve sanat hayatına etkileri, ABDULRAHMAN EL-BENGHAZİ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Modern metin çözümleme teknikleri bakımından şerh geleneği ve İsmail Hakkı Bursevi, RAFİYE DURU, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlanmış

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Eski Türk Edebiyatı
 • <<Türk Tasavvuf Edebiyatı>>

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön